https://www.akademie-rlp.de/2024/3.4.13/Verwaltungsvollstreckungsrecht?q=Vollstreckungsrecht (Verwaltungsvollstreckungsrecht) 02.05-03.05.2024

https://www.akademie-rlp.de/2024/3.5.49/Vollstreckungsrecht-von-A-bis-Z (Vollstreckungsrecht von A bis Z) 04.09-06.09.2024

https://www.akademie-rlp.de/2024/3.5.50/Ausbildungslehrgang-fuer-Vollstreckungsbeamte?q=3.5.50 (Ausbildungslehrgang für Vollstreckungsbeamte) 07.10.-18.10.2024

https://www.akademie-rlp.de/2025/3.5.50/Ausbildungslehrgang-fuer-Vollstreckungsbeamte?q=3.5.50 (Ausbildungslehrgang für Vollstreckungsbeamte)06.10-17.10.2024

https://www.akademie-rlp.de/2024/3.5.49/Vollstreckungsrecht-von-A-bis-Z?q=Vollstreckungsrecht   (Vollstreckungrecht von A bis Z) 04.09-06.09.2024

https://www.akademie-rlp.de/2024/3.5.51/Vollstreckung-von-Geldforderungen?q=Vollstreckung%20von%20Geld (Vollstreckung von Geldforderungen) 11.11-13.11-2024